Universiteti i Prishtinës

"Hasan Prishtina"

Shkarkimi i fletëpagesave

Fakulteti
Niveli i studimeve
Statusi i studenteve

Lloji i pagesës
Shuma
RegjistriID/Nr. index-it (vetem numra)Emri
Mbiemri
Numri personal