Të dhënat e përgjithshme
Emri Emri i prindit Mbiemri
         
Gjinia   Datëlindja   Numri personal  

     

Të dhëna për adresën
Shteti i vendlindjes
Komuna e vendlindjes
Vendlindja
Kombësia  
Shtetesia  

Adresa  
 
Shteti i vendbanimit
Komuna
Vendbanimi  
Numri i telefonit  
 
Email-i  
 

Të dhëna për shkollimin paraparak
Emri i shkollës së kryer  
 
Drejtimi   Vendi i shkollës
 
Shteti ku keni kryer Shkollën e Mesme

Të dhëna për aplikim
Fakulteti  Departamenti 
Statusi  Niveli i studimeve  Numri indexit  Viti i regjistrimit 
Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e Universitetit të Prishtinës. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.

© 2023 - SEMS