Orari për tërheqjen e diplomave
E HËNË, E MËRKURE DHE E PREMTE në këtë kohë: 9:00 - 12:00 dhe 14:00 - 15:00.
Rr. Eqrem Qabej
Administrata Qendrore e UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare)
Zyra për diploma
Dokumentet që duhet dorëzuar patjetër tek zyra e diplomave janë
Raporti për verifikimin e të dhënave të aplikuesit dhe fletepagesa e diplomës.
Kërko sipas numrit personal ose sipas numrit të diplomës