Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve
Fakulteti
Niveli i studimeve Statusi i studenteve Lloji i pagesës
RegjistriID/Nr. index-it (vetem numra) Shuma

Emri:Mbiemri:
Numri Identifikues: